سیستم حقوق و دستمزد
در سیستم حقوق و دستمزد بعلت تراکم و استمرار اطلاعات ، نحوه پردازش اطلاعات و اهمیت سرعت و صحت آن از اتوماسیون استفاده می شود. اطلاعاتی نظیرنرخ ساعتی و یا روزانه حقوق و دستمزد که ممکن است برای مدت مدیدی تغییر نکند و همچنین برنامه های نظیر نحوه محاسبه کسورات مالیات و حق بیمه صندوق تأمین اجتماعی که در طول سال قوانین آن ثابت می باشد را بهتراست درحافظه کامپیوتر ذخیره نموده . با استفاده از این اطلاعات می توان محاسباتی مانند حقوق و دستمزد ناخالص، کسورات، تعیین حقوق و دستمزد خالص و بروز در آوردن سابقه هر کارمند و کارگر رابه طور الکترونیکی انجام داد.
اهمیت سیستم
از آنجایی که هزینه حقوق و دستمزد خارج مربوط به آن در حد بالایی از هزینه های هر مؤسسه را تشکیل می دهد ضروری است در این سیستم پیش بینی های لازم برای حصول اطمینان از پرداخت صحیح حقوق ودستمزد بعمل می آید. از سویی دیگر سیستم حقوق و دستمزد باید بنحوی طراحی شود که اطلاعات لازم را بسرعت گرد آوری کسورات لازم را محاسبه و رقم خالص قابل پرداخت به هر یک از کارکنان را محاسبه نموده و تدابیر مناسبی برای جلوگیری از پرداخت بع افراد واهی و سایر انواع سوء استفاده فراهم نماید. برای رعایت قانون ، کار فرما موظف است اطلاعات لازم در مورد کارکنان و میزان حقوق و مزایای آنان را به مراجع ذیصلاح ارسال نماید. در ایران طبق قانون مالیات بر درآمد کار فرما موظف است اسامی کارکنان و مشخصات آنهارا به حوزه های مالیاتی محل ارسال و مالیات متعلق به کارکنان را به حساب مخصوصی واریز نماید.
امکانات سیستم حقوق و دستمزد
ثبت اطلاعات مربوط به مشخصات و احکام پرسنل
بروز رسانی مشخصات پرسنل و اطلاعات حکمی از سیستم کارگزینی و تشکیلات
تعریف انواع پرداخت موردی و مستمر و تعیین شرایط تخصیص هر یک از پرداختها
امکان تعیین و تخصیص انواع بیمه های تکمیلی، صندوق پس انداز و ...
امکان تخصیص پرداختی و کسور مورد نیاز به پرسنل با کنترل زمان
امکان تعیین و یا محدودیت کلیه قوانین و عوامل پرداختی در فرمولاسیون سیستم حقوق و دستمزد
امکان تعیین کلبه اطلاعات ماهانه محاسباتی نظیر کارکرد پرسنل، بدهی دفتری، مساعده و ...
امکان مشاهده و حذف سندهای حسابداری صادر شده در سیستم حقوق و دستمزد
محاسبه اتوماتیک مابه التفاوت حقوق و صدور سند حسابداری همزمان با ماب التفاوت
محاسبه مالیات با توجه به جدول مالیاتی
محاسبه مقرری ماه اول – بازنشستگی سهم کارمند و سازمان
تعریف و تخصیص عیدی و پاداش طبق متغیرهای قابل تعریف و شرایط قانونی سالانه قوانین کار و نظام جامع هماهنگ
امکان افزایش حقوق پرسنل به صورت گروهی
محاسبه اتوماتیک مابه التفاوت حقوق و صدور سند حسابداری همزمان با ماب التفاوت