شماره کارت دمو(Demo) : 4044 4011 9392 2549

رمز اینترنتی(pass) : 123456

cvv2 : 2019